Algemene voorwaarden | Vinçotte Academy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ONZE PRESTATIES

1. TOEPASSING

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, factuur of overeenkomst tussen Vinçotte Academy nv (hierna “Vinçotte”) en ieder persoon die diensten afneemt (hierna de “Afnemer”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Afnemer aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Afnemer volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

1.3. Vinçotte behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen tot op het moment dat Vinçotte de uit te voeren opdracht, met name de opleiding (hierna de “Opdracht”) uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Alle aanbiedingen, bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen van Vinçotte zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald in de offerte is enige prijsofferte geldig tot één (1) maand na datum van de offerte. Tussen Vinçotte en de Afnemer komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Vinçotte, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de prestaties. Elke annulering van een Opdracht dient schriftelijk te geschieden minstens tien (10) werkdagen voor het begin van de Opdracht en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Vinçotte.

2.2. Om de door Vinçotte te leveren Opdracht in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient de Afnemer, naargelang de aard van de uit te voeren Opdracht:

 • de documenten, software, systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht ter beschikking te stellen van de lesgevers, de medewerkers of aangestelden van Vinçotte die de Opdracht uitvoeren (hierna de “Medewerkers”);
 • te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de Medewerkers, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
 • aan de Medewerkers, via een veiligheidsverantwoordelijke, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de installatie waarop training wordt gegeven. die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de Medewerkers en de deelnemers te waarborgen; die informatie kan ook rechtstreeks aan de preventieadviseur van Vinçotte worden overgemaakt;
 • in voorkomend geval ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Afnemer aanwezig is, onder andere voor het bedienen van de toestellen/installaties waarop training wordt gegeven.

2.3. De Opdracht wordt in één van de volgende talen uitgevoerd: Nederlands, Frans, Engels of Duits of elke andere taal op aanvraag.

2.4. Vinçotte en de Afnemer verbinden zich er toe om alle vertrouwelijke informatie zoals o.a. financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de Opdracht strikt confidentieel te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken, behoudens:

 • met de uitdrukkelijke toelating;
 • indien vereist op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid.

In de 2 laatste gevallen wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht.

3. BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN - FACTURATIE EN BETALING

3.1. Bepaling van de prijzen

3.1.1. Elke Opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte , bestelbon of enige bijzondere overeenkomst of, indien niet opgenomen in de offerte, bestelbon of enige bijzondere overeenkomst of bij het ontbreken van een offerte, bestelbon of bijzondere overeenkomst volgens de voegende tarieven. De prijzen worden opgesteld op basis van een normale werkdag van acht uur, tussen 6 uur en 20 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag (reistijd en wachttijd inbegrepen) meer dan negen uur mag bedragen.

3.1.2. Geven aanleiding tot een toeslag op de meegedeelde prijzen, de prestaties die worden uitgevoerd:

 • op zaterdag tussen 6 uur ’s morgens en 20 uur, of op een gewone werkdag tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens: 50 % toeslag; of
 • boven de acht uur per dag: 50 % toeslag; of
 • op zaterdag na 20 uur, zon- en feestdagen: 100 % toeslag.

3.1.3. Vertraging of wachttijden, bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende opleidingen die naast de overeengekomen Opdracht nodig zijn, kunnen door Vinçotte aangerekend worden. De prijs van die vertraging, wachttijden en bijkomende prestaties zal door Vinçotte bepaald worden volgens de principes opgenomen in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.

3.1.4. De prijzen worden steeds vermeld exclusief enige Belgische of buitenlandse taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW). Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten voormelde prijzen niet de reis- en verblijfkosten en de kosten voor levensonderhoud van de Medewerkers.

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen in een prijsofferte of bijzondere overeenkomst blijven geldig voor de duur van de specifieke Opdracht zoals bepaald in de prijsofferte of bijzondere overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Vinçotte zich uitdrukkelijk het recht voor om enige bijkomende heffingen of belastingen die de te leveren prestaties zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betreffende prestaties, ten laste van de Afnemer te leggen.

3.2.2. Alle prijzen kunnen door Vinçotte op ieder moment worden gewijzigd indien de kosten van Vinçotte zouden wijzigen ingevolge nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van Vinçotte als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de loon- en/of brandstofkosten en/of een wijziging van wisselkoersen. Nieuwe prijzen zullen tenminste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Afnemer ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft Vinçotte het recht voor elke nieuwe Opdracht de nieuwe prijzen toe te passen zoals deze gelden op het moment van het uitvoeren van de Opdracht en zoals overgemaakt aan de Afnemer.

3.3. Facturatie

3.3.1. Voor elke Opdracht wordt een factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van de bijkomende kosten vermeld in artikel 3.1.4.), worden afzonderlijk aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende regeling in enige offerte of bijzondere overeenkomst, wordt de Opdracht aangerekend op grond van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht. 3.3.2. Indien de prestaties van Vinçotte in regie worden uitgevoerd, wordt in ieder geval een minimumbedrag aangerekend gelijk aan 45 minuten van het uurtarief en dit per Opdracht, per Medewerker en per dag.

3.4. Betalingsvoorwaarden

3.4.1. Behoudens anders overeengekomen in enige offerte, bestelbon, orderbevestiging, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant vóór de Opdracht betaalbaar via overschrijving of via betalingsterminal. Enig protest van een factuur, om welke reden ook, dient binnen de twintig (20) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Vinçotte te worden meegedeeld.

3.4.2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Afnemer in geval van blijvende niet betaling van een factuur na een termijn van tien (10) dagen na daartoe door Vinçotte in gebreke gesteld te zijn, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50€, onverminderd het recht van Vinçotte om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Afnemer. Bij niet-betaling op de vervaldag is Vinçotte tevens gerechtigd om de overige Opdrachten voor de Afnemer op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Schuldvergelijking door de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Behoudens indien anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van Vinçotte onder deze algemene voorwaarden middelenverbintenissen en worden onze prestaties volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

4.2. Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Vinçotte dient schriftelijk aan Vinçotte te worden overgemaakt binnen de acht (8) dagen nadat de schade door de Afnemer werd ontdekt of redelijkerwijs door de Afnemer had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Afnemer om enige remedie te kunnen eisen. De procedure voor klachten en bezwaren is beschikbaar op schriftelijke vraag van de Afnemer. Als blijkt dat Vinçotte, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de Opdracht waarvoor zij aansprakelijk is op grond van deze algemene voorwaarden, zal Vinçotte , binnen een redelijke termijn na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, op eigen kosten deze prestaties opnieuw uitvoeren.

4.3. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Vinçotte (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Vinçotte niet aansprakelijk. Ingeval Vinçotte aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vinçotte beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de bestelling van de Afnemer, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximum 2.5 miljoen € voor lichamelijke schade en 1.25 miljoen € voor elke andere schade). Vinçotte is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Vinçotte is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen , commerciële schade of schade aan derden.

4.4. In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal Vinçotte niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Afnemer zal Vinçotte in het kader van haar activiteiten vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door Vinçotte overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving. De Afnemer dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze hen tegenstelbaar zijn.

4.5. Vinçotte kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar Medewerkers:

  • indien deze niet waren vergezeld door de Afnemer of één van de afgevaardigden of werknemers van de Afnemer;
  • die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Afnemer of één van de afgevaardigden of werknemers van de Afnemer hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;
  • indien deze niet op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of indien ze onduidelijke, foute, onvolledige of dubbelzinnig informatie kregen.

4.6. De aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst zijn slechts indicatief en binden zij Vinçotte niet. Een vertraging in de uitvoering van de Opdracht kan, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de Opdracht of tot enige vorm van schadevergoeding. Het uitvoeren van de Opdracht vereist precisie waardoor annulering of vertraging kan voorkomen omwille van ongunstige weers - en/of uitzonderlijke omstandigheden. De Afnemer heeft in geen geval recht op enige schadevergoeding.

5. DUUR

De overeenkomst tussen Vinçotte en de Afnemer wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de bijzondere overeenkomst.

6. NIET-AFWERVINGSBEDING

De Afnemer zal gedurende de duurtijd van de overeenkomst alsmede één (1) jaar na de beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens middels voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinçotte, de Medewerker in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor de Afnemer laten werken of diensten laten uitvoeren. Enige inbreuk op dit artikel door de Afnemer zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Vinçotte gelijk aan eenmaal het bruto jaarsalaris van de afgeworven of overgenomen Medewerker.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke bijzondere overeenkomst, blijven alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de door Vinçotte geleverde prestaties eigendom van Vinçotte of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Afnemer overgedragen, noch wordt daarop enig(e) reproductierecht, gebruiksrecht of licentie aan de Afnemer toegekend.

8. ONTBINDING

8.1. Indien er bij Vinçotte op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Afnemer, behoudt Vinçotte zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling of (andere) zekerheid te vragen, zelfs indien de prestaties reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Afnemer weigert om op het verzoek van Vinçotte in te gaan, behoudt Vinçotte zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding te ontbinden.

8.2. Vinçotte heeft het recht om de overeenkomst met de Afnemer te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 (in voorkomend geval mits naleving van artikel 35 van deze wet) door de Afnemer; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Afnemer; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Afnemer. In geval van ontbinding van de Afnemer behoudt Vinçotte zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Vinçotte op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Enige bepaling van deze algemene voorwaarden die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de overeenkomst overleven, met inbegrip van, doch zonder beperking de verplichtingen opgenomen in de artikelen 2.4. (vertrouwelijkheid), 6 (niet-afwervingsbeding) en 7 (intellectuele eigendomsrechten). Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de rechten van enige partij verworven voorafgaand aan dergelijke beëindiging of ontbinding onverlet laten.

10. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

10.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2. Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten , uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel behoren. AVTP - 2014/1